VELKOMMEN TIL KREDS 5 

 
 
Formål
Kredsene skal sikre lokalforeningerne en lokal samhørighed, være bindeled til hovedbestyrelsen samt gennemføre arrangementer i DcH-regi.
Kredsformanden skal repræsentere lokalforeningerne i landsforeningen (DcH).

Medlemmer
Kredsrådet, som er kredsens højeste myndighed, består af max. to repræsentanter fra hver lokalforening samt medlemmerne af kredsbestyrelsen, kredskonsulent, kredseftersøger samt kredsens medlemmer af landsforeningens udvalg inkl. Initiativfonden (udvalgsmedlemmer og kredsens medlem af Initiativfonden, dog uden stemmeret).
Landsforeningens udvalgsmedlemmers udgifter betales af udvalget.

Kredsbestyrelsen
Kredsrådet vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for kredsrådets virke. Bestyrelsen består af minimum tre medlemmer. Kredsformand, næstformand/sekretær og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.
Kredsformanden er tillige medlem af landsforeningens hovedbestyrelse som repræsentant for kredsen.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af konkrete arbejdsopgaver.
Bestyrelsen udsender referater over bestyrelsesmøder til formændene for samtlige kredsens lokalforeninger og til DcH’s forretningsfører.
Beslutninger truffet af bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er kredsformandens stemme afgørende.

Nyheder

Sponsorer